Kontakt telefoniczny: +48 61 656 70 70, adres e-mail: office@rentin.pl
www.rentin.pl

O firmie

Firma RENTIN jest firm? powsta?? na bazie przedsi?biorstwa instalacyjnego PRIMPO i posiada wieloletnie do?wiadczenie w wykonawstwie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Dysponujemy do?wiadczon? kadr? kierownicz? oraz szerok? kadr? pracowników fizycznych.
Wykonujemy kompletne instalacje sanitarne wraz z ich rozruchem tj. m.in.:
 • Instalacje wod. - kan. zewn?trzne i wewn?trzne
 • Instalacje grzewcze w budynkach biurowych i przemys?owych
 • Technologie kot?owni i w?z?ów cieplnych
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji budynków przemys?owych, biurowych i u?yteczno?ci publicznej
 • Instalacje technologiczne, w tym gazów technicznych, pró?ni i spr??onego powietrza
 • Instalacje wody lodowej dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji.
 • Instalacje elektryczne wraz z przy??czami
Jako RENTIN, a wczesniej PRIMPO firma bra?a udzia? w realizacji wielu du?ych inwestycji przemys?owych i mieszkalnych na terenie ca?ej wielkopolski, m.in.:
 • AMICA Wronki – Fabryka Pralek i Fabryka Lodówek,
 • UAM – Wydzia? Geografii i Geologii, Wydzia? Matematyki,
 • hipermarket HIT (dzisiejsze TESCO),
 • rewitalizacja Pa?acu we Wróblewie.

 

 

 


RENTIN Sp. z o.o., ul. Strzeszy?ska 30, 60-479 Pozna? zarejestrowana przez S?d Rejonowy Pozna? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia? VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000113270, NIP 7772664577, REGON 634367706, kapita? zak?adowy 1 020 000,00z?